EN
Ask for a free quote
Home
Activities
Realisations
Jobs
Contact us

PRIVACYBELEID

GROUP JOERI gevestigd te 9600 Ronse, Pont West 107 en bestaande uit volgende ondernemingen:
  • Group Joeri bv - ingeschreven bij de KBO onder het nummer BE 0632.993.690
  • Binnenbepleistering Joeri bv - ingeschreven bij de KBO onder het nummer BE 0818.244.290
  • Buitenbepleistering Joeri bv - ingeschreven bij de KBO onder het nummer BE 0542.635.618
  • Joeri Technics bv- ingeschreven bij de KBO onder het nummer BE 0629.700.541
  • Joboconstruct bv - ingeschreven bij de KBO onder het nummer BE 0668.950.008
  • Jobomat bv - ingeschreven bij de KBO onder het nummer BE 0629.700.739
hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

Wij willen u door middel van deze Data Protection Notice informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij vragen dat u deze Data Protection Notice aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe wij persoonsgegevens verwerken.

Door het mededelen van persoonsgegevens, onder meer door de velden in te vullen op de website of door informatie op te vragen, verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en van alle voorwaarden en beperkingen hierin opgenomen en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door GROUP JOERI.

Contactgegevens:

  • adres: Pont West 107 - 9600 Ronse
  • e-mailadres: info@groupjoeri.com
Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) vanaf haar inwerkingtreding.

Toepassingsgebied

Deze Data Protection Notice heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren. Deze Notice is o.a. van toepassing op al onze huidige en vroegere klanten, prospects of personen die belangstelling tonen voor onze diensten, onze onderaannemers en leveranciers, evenals alle personen die interesse hebben om voor ons te werken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming deelt u onze volgende persoonsgegevens mee:

Gegevens Natuurlijke personen

Naam, voornaam, aanspreektitel, postadres, leveringsadres, telefoon en/of gsm-nummer; e-mailadres, bankrekeningnummer, …

Voor verwerking van persoonsgegevens m.b.t. de aanwerving en selectie van personeel zal eveneens het geslacht, taal, geboortedatum, rijbewijs, gezinssamenstelling en identiteitsgegevens van de gezinsleden, opleiding, en eventueel beroepservaring- en/of bekwaamheid worden geregistreerd, evenals de bijkomende inlichtingen die u ons bezorgt, bv. aan de hand van uw cv.

Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (elektronische aanwezigheidsregistratie, Dimona-aangifte, 30bis aangifte van werken) kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens bezorgt (zoals ID-gegevens, Limosanummer, Detacheringsnummer, …).

Bedrijfsgegevens

Naast de naam van het bedrijf, adres, BTW-nummer, bankrekeningnummer, zullen ook bepaalde gegevens van de contactpersoon of medewerkers worden verwerkt: naam, voornaam, aanspreektitel of geslacht, taal, geboortedatum, adres, telefoon- en/of gsm-nummer, e-mailadres.

Wij wijzen u er op dat u uiteraard zelf instaat voor de juistheid en de volledigheid van uw gegevens. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel het mededelen van gegevens die toebehoren aan derden zonder diens toestemming kan er toe leiden dat u, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot o.m. onze website. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zijn vragen wij u vriendelijk ons dit per kerende te melden.

Verder wijzen wij u er op dat u, als gebruiker van onze website, niet verplicht bent om uw persoonsgegevens mee te delen, noch om in te stemmen met de verwerking ervan, maar u begrijpt dat dit het verlenen van bepaalde diensten of de samenwerking onmogelijk kan maken.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

Klantengegevens

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen wij de bedrijfsgegevens van onze klanten en opdrachtnemers, evenals de identiteits- en contactgegevens van hun personeel, medewerkers, aangestelden, dienstverleners, en andere nuttige contactpersonen.

De doeleinden van deze verwerking zijn de uitvoering van overeenkomsten, het klantenbeheer, de boekhouding en fiscale verplichtingen en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie, het beantwoorden van uw vragen en informatie-uitwisseling.

Deze gegevens worden al naargelang het geval verwerkt op grond van uw verzoek, de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bv 30bis-aangifte van de werken) dan wel op grond van ons gerechtvaardigde belang.

Gegevens van leveranciers, onderaannemers en dienstverleners

Wij verzamelen en verwerken de bedrijfsgegevens van onze onderaannemers, leveranciers en andere dienstverleners, en hun eventuele (sub)onderaannemer(s), evenals de identiteits- en contactgegevens van hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen.

De doeleinden van deze verwerking zijn de uitvoering van overeenkomsten, het beheer van leveranciers/onderaannemers/dienstverleners, de boekhouding en fiscale verplichtingen en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie, het beantwoorden van uw vragen en informatie-uitwisseling.

Deze gegevens worden al naargelang het geval verwerkt op grond van uw verzoek, de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bv. 30bis-aangifte van de werken, de elektronische aanwezigheidsregistratie check in at work, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten, wettelijke boekhoudkundige en fiscale verplichtingen) dan wel op grond van ons gerechtvaardigde belang (zoals voor de direct marketing of uitwisseling van informatie).

Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden in voortkomend geval ook de E-ID-gegevens of het Limosa- en/of detacheringsnummer verwerkt. Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (bv uitnodiging voor events of nieuwsbrief) of via inschrijving op onze website via de daartoe voorziene velden zal vooraf toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

Gegevens van personeel en potentiele kandidaten

In het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie, verwerken wij de persoonsgegevens van onze werknemers, zelfstandigen die bepaalde prestaties voor ons uitvoeren, interims, stagiairs of studenten, evenals de gegevens van diens gezinsleden indien van toepassing. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor werknemers.

In het kader van ons personeelsbeheer verwerken wij eveneens uw gegevens die u als kandidaat (sollicitant) of geïnteresseerde student (bv. n.a.v. jobbeurs) vrijwillig hebt meegedeeld: identiteits-en contactgegevens, geslacht, taal, geboortedatum, opleiding en eventueel beroepservaring- en/of bekwaamheid, de opvolging van het afgelegde traject bij de selectie, evenals andere informatie die u ons bezorgt, bv. aan de hand van uw cv.

Deze gegevens worden al naargelang het geval verwerkt op grond van voorafgaande toestemming, de uitvoering van de overeenkomst, dan wel op grond van ons gerechtvaardigde belang.

Andere gegevens

Naast gegevens van klanten, leveranciers, onderaannemers, dienstverleners, personeel en kandidaten verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten in het kader van onze activiteiten, netwerkcontacten, contacten van deskundigen enz. Ook kunnen wij uw antwoorden of uw feedback die wij van u ontvangen in het kader van tevredenheids- of marktonderzoeken, opslaan en verwerken, evenals de eventuele klachten die u aan ons gericht heeft m.b.t. het door u gekochte goed of de door ons uitgevoerde werken. Deze gegevens worden verwerkt op grond van uw toestemming, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang. We verwerken persoonsgegevens voor het technisch en functioneel management van onze website, om onze website te personaliseren en om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken is. Hiervoor kunnen we de gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek. Dit doen we bv. aan de hand van cookies (zie ook ons “Cookie-beleid”). Deze gegevens worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang om onze website te verbeteren en te beschermen tegen o.a. cyberaanvallen. GROUP JOERI is in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik dat derden van de persoonsgegevens van u als bezoeker van de website maken. Zo kan de website links bevatten naar websites van derden of reclameboodschappen van derden-adverteerders via dewelke de persoonsgegevens worden verzameld.

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de al dan niet contractuele relatie die wij met u hebben.

GROUP JOERI zal de hierboven vermelde gegevens niet langer opslaan dan nodig voor de eigen werking.

Uw rechten: inzage-, correctie-, en informatierecht, recht op vergetelheid, recht van overdraagbaarheid en recht van bezwaar

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving en meer in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een wettelijk en kosteloos recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die door GROUP JOERI worden verwerkt, om ze na te zien, te laten verbeteren of te vervolledigen.

U beschikt eveneens over het recht om vergeten te worden in de gevallen bedoeld in de verordening (gegevenswissing of -beperking). Wij kunnen dit desgevallend weigeren indien deze gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van een overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen de verwerking ervan te beperken tot het geschil beslecht is.

Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens: u hebt het recht de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons bezorgd heeft te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. U hebt het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

U kunt zich steeds verzetten, om legitieme en ernstige redenen, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die nodig zijn in het kader van de uitvoering van een wettelijke verplichting, de uitvoering van een overeenkomst. U hebt steeds het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden evenals tegen het gebruik van marketingprofielen op basis van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht u te verzetten tegen het doorgeven van uw gegevens aan derden voor diezelfde marketingdoeleinden.

Indien de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u eveneens het recht om deze in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

Uw verzoek tot verzet, correctie, schrapping over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u per e-mail richten aan info@groupjoeri.com of per post naar Pont West 107 te 9600 Ronse. GROUP JOERI kan uw verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel zou zijn dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij klacht in te dienen bij

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank indien u meent dat u schade zou lijden als gevolg van een niet legitieme verwerking van uw persoonsgegevens.

Doorgifte aan derden

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor, evenals door de overheid (bijvoorbeeld bij de 30bis-aangifte van werken, de elektronische aanwezigheidsregistratie of het meedingen naar overheidsopdrachten).

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan GROUP JOERI aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Toegang door derden

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Data Protection Notice.

Nog vragen?

Indien u na het lezen van deze Data Protection Notice verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met GROUP JOERI, hetzij per post naar Pont West 107 te 9600 Ronse of per e-mail aan info@groupjoeri.com.

Contact us


Pont West 107
9600 Ronse
+32 56 960 950


Ask for a price offer

privacy policy |
disclaimer |
cookie policy |
cookie instellingen